Zaštita okoliša

decoration decoration decoration
Zakon o zaštiti okoliša RH definira Zaštitu okoliša kao skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje opasnosti za okoliš, sprječavanje nastanka šteta i/ili onečišćenja okoliša, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete.

Naša je misija biti okolišno osviješten i proaktivan susjed na svim lokacijama poslovanja Nexe Grupe. Firme članice Nexe Grupe su redom proizvodne firme te je samim time i njihov utjecaj na okoliš znatan. Predanim ispunjavanjem zakonskih zahtjeva, poboljšavanjem poslovnih procesa te podizanjem svijesti naših zaposlenika direktno utičemo na sprječavanje onečišćenja okoliša i šteta u okolišu.

Glavni utjecaj na okoliš iz djelatnosti firmi Nexe Grupe je utjecaj na zrak, što zbog prirode procesa i visokih procesnih temperatura, a što zbog praškastih komponenti u proizvodnom procesu. Iz tog razloga firmama je prioritet poboljšavati procese koji mogu utjecati na emisije u zrak ugradnjom novih efikasnih uređaja te primjenom novih tehnoloških rješenja kojima se ostvaruju rezultati emisija u zrak niži od zakonom propisanih.

Jedan od glavnih dugoročnih ciljeva Nexe Grupe je smanjiti svoj ugljični otisak uvođenjem promjena u proizvodne procese u obliku alternativnih sirovina i goriva te visoko efikasne proizvodne opreme.

Sprječavanje velikih nesreća u NEXE d.d. 

NEXE d.d. izradilo je dokument Politika sprečavanja velikih nesreća (Saznajte više: Politika sprječavanja velikih nesreća u NEXE d.d.) kao dio Integriranog sustava upravljanja. U Politici su prepoznate, identificirane i analizirane sve opasnosti vezane uz rukovanje i skladištenje opasnih tvari, te poduzete sve mjere s ciljem sprečavanja velikih nesreća koje mogu ugroziti živote i zdravlje zaposlenika i dobavljača, okoliš, materijalna dobra te poslovanje tvrtke. U okviru Integriranog sustava upravljanja definirane su uloge, odgovornosti, dokumentirane informacije, provođenje vježbi odziva te osigurani resursi za provođenje Politike sprječavanja velikih nesreća. 

Uredbom o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14, 31/17, 45/17), Prilog VI., propisane su informacije koje je operater dužan dati javnosti za slučaj opasnosti u slučaju velike nesreće. Saznajte više: Informacije za javnost o sustavu upravljanja sigurnošću u NEXE d.d.